Hållbarhet & kvalitet

Tillsammans med våra systerföretag inom Soltechkoncernen bedriver vi på Provektor ett aktivt hållbarhetsarbete mot gemensamma mål.

Med Provektor mot en hållbar framtid

Begreppet hållbarhet innefattar för oss såväl miljörelaterade som sociala aspekter. Vår hållbarhetsagenda är uppdelad på sex delområden:

  • Miljö- och klimatpåverkan
  • Resurseffektivitet
  • Arbetsmiljö
  • Kompetensförsörjning
  • Ansvarsfull värdekedja
  • Innovation

Våra viktigaste insatser för en hållbar framtid handlar om att bidra till våra uppdragsgivares gröna omställning genom att installera anläggningar för produktion av fossilfri energi, samtidigt som i princip vi allt annat vi gör handlar om effektivisering av processer och energibesparande insatser. I det arbetet ingår också att styra över mot cirkulära materialflöden, med allt högre grad av återbruk och återvinning av material och utrustning.

Insatser i samma anda genomför vi självklart också internt. Vi analyserar och eliminerar utsläppskällor löpande, vi reducerar vår energiförbrukning och ställer om vår fordonsflotta. Miljöfrågorna driver vi aktivt tillsammans med våra leverantörer, där vi ställer ständigt högre krav på spårbarhet och ansvarsfull produktion, även ur ett socialt perspektiv.

Här hittar du vår fullständiga Miljö- och Hållbarhetspolicy

Vår roll som leverantör av till exempel solceller, elfordonsladdare och energioptimeringssystem ger oss en unik förmåga att leva som vi lär. Steg för steg inför vi  funktioner som närvarostyrd LED-baserad belysning och optimerade klimatsystem, samtidigt som vi tar stora steg på väg mot fossilfria transporter. Parallellt med att utnyttja våra djupa kunskaper inom dessa områden arbetar vi aktivt med till exempel ansvarsfull avfallshantering och ökad återvinning. Det faktum att vår egen verksamhet inte ger upphov till någon nämnvärd negativ miljöpåverkan ser vi inte som någon anledning att ligga på latsidan – vi tar miljöfrågorna på det allvar de förtjänar.

För oss som verkar i en bransch där konkurrensen om kvalificerad arbetskraft är tuff blir det extra självklart att erbjuda en god arbetsmiljö, där likabehandling och lyhördhet för önskemål är naturliga inslag. Det är inte bara en hygienfråga, utan även ett starkt konkurrensmedel.

Vi värderar yrkesskicklighet högt och erbjuder ständig fortbildning, för att försäkra oss om breda kunskaper hos alla våra anställda. En trygg arbetsmiljö med ständigt fokus på riskanalyser och skadeförebyggande insatser, i kombination med goda möjligheter att växla såväl arbetsuppgifter som stationeringsort, skapar ett sunt arbetsklimat med en stark laganda med känsla för rent spel – något som vi hela tiden strävar efter att utveckla vidare. Ett ständigt pågående innovationsarbete hjälper oss att fortsatt ligga i branschens framkant med ny, effektiv och cirkulär teknik. Löpande mätningar och uppföljningar säkerställer att målen nås – och när så sker, flyttar vi fram dem.

Provektor är medlem i branschorganisationen Installatörsföretagen och har ISO-certifierade ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (ISO 9001, 14001 och 45001). Certifieringen innebär årlig granskning av oberoende kontrollanter och förutsätter ett ständigt pågående förbättringsarbete mot uppsatta mål.

Nyfiken på Provektor? Hör av dig så berättar vi mer!