Nyinstallation vid Forsviks sluss

Göta kanal genomför den största renoveringen sedan invigningen 1832. Arbetet kallas Göta kanal 2.0 och är ett femårsprojekt där stora delar av kanalen renoveras. Provektor är inblandade i projektet vid inloppet till Forviks sluss.

Fas ett – södra sidan av kanalen har genomförts. Det har byggts en ny större brygga vid det gamla magasinet. Detta har gett ett antal fler båtplatser och där har nya el-laddstolpar installerats. Den fina gångbanan längst kanalen har renoverats och fått nya belysningsstolpar.

Eftersom Forsvik är en plats med otroligt mycket kulturhistoria sker renoveringarna i nära samråd med länsstyrelsen och arkeologer. Renoveringsarbetet fortsätter hösten 2019 med etapp två som då är den södra sidan av kanalen.

En dag som denna, med 20 graders värme, är detta en mycket uppskattad arbetsmiljö!