Vårt uppdrag:

Automation

Avloppsreningsverk i Älmhult

Skara – Älmhult 2002-2017


Älmhults kommun har satt upp som miljömål i början av 2001 att förbättra slambehandlingen på kommunens avloppsreningsverk, samt att minska depone-ringen av behandlat slam och organiskt hushållsavfall på Äskya avfallsanläggning. Som en följd av detta byggdes avloppsreningsverket ut med biogasanläggning och vassbäddar. I samband med utbyggnaden genomfördes en total renovering och komplettering av avloppsreningsverket. Bland annat modifierades det biologiska reningssteget för biologisk fosforreduktion, vilket har minskat användandet av fällningskemikalier.

Uppdrag

Som UE till Läckeby Water genomförde Provektor El-installation och styrautomation med programmering och driftagning av biogasanläggning Vilket var första etappen. Nästa steg var att även byta ut el och styr i övriga reningsverket. Även här ingick programmering och driftagning av PLC och Scada system. ABB styrsystem och ABB sattgarap500 hjälper operatören att ha full kontroll över anläggningen. Integrering av ett antal styrsystem som samverkar genom bussystem ger anläggningen en flexibilitet och näst intill oändlig åtkoms möjlighet. Bland annat Frekvensstyrda motorer och förbättrad instrumentering hjälper operatören att styra verket och på så vis minska energi åtgången samt förbättra utsläppen.

Provektor har levererat styr till ett antal pumpstationer som styrs och övervakas via fiber eller GSM kommunikation. Kontakten med styrsystemen i var och ett av station gör pumpstationen mindre sårbar men också möjliggör för operatör att fjärrstyra och övervaka på distans. Genom åren har Provektor arbetat fram en färdig lösning för pumpstationer och tryckstegringsstationen som bestående av PLC med tillhörande operatörspanel. Yttre kommunikation mot stationen sker med fiberteknik eller GSM modem.

2002-2004 Älmhult kommun genomförde en stor renovering av avloppsverket, Man byggde en ny rötningsanläggning för att kunna mala ner hushålls sopor tillsammans med utvunnet slam och därefter utvinna metangas. Restprodukten rötat slammet som passerade genom reningsverkets för att slutligen spolas ut på vassbäddar innan sista reningen. Därefter släps det ut i naturen för ny kretsgång.

I entreprenaden ingick Styrsystem och Scada system från ABB. Batch hantering för att värma substratet innan homogeniseringen därefter in i rötkammare för utvinning av metangas. Process programmeringen utfördes i ABB 250 system och scada systemet programmerades i NT struktur som var då det senaste operativsystemet för servrar. Nätverk med aspect server och historik server för att kunna lagra data under en fem år period för att kunna kontroller nivå på renat vatten och på eventuella föroreningar som analyserats.

2009-2011 ett antal pumpstationer så kallad överförings ledning rustades upp och ersattes med ny styrautomatik med idriftagning och programmering av Provektor.

2014 byttes samtliga CPU av typ ABB Satcon 200 till ABB AC800M. Gamla Sattbus kommunikationen ersattes av utökad MMS kommunikation. Modem kommunikationen togs bort och ersattes av TcpIp kommunikation.

2015 Inkommande stationen för reningsverket i Älmhult började falla för åldersgränsen. Komponenter har börjat fasas ut och reservdelar till elektroniken börjar bli för gammal och opålitlig. Byte av styrsystem där tidigare io-kort kontrollerades och sen återanvändes. Befintligt PLC program konverterades till ny ABB standard provkördes i simulerat läge för att sen under en dag tas i drift på plats. Idriftagningsproblemet är att processen inte kan stanna då avloppets inflöde orsakar att vattnet stiger och riskerarar att översvämma källare. Idriftagningen genomfördes planenligt utan några störningar.

2017 var det dags att byta ut befintlig scad system i Älmhult. Valet hamnade på Ifix. Befintlig databas från Sattgraph omstrukturerades och gamla comli-kommunikationen mot plc ersattes med OPC server. I och med byte av scada ges Älmhult möjlighet att växa och integrera ytterligare stationer via kommunen nätverk. Även möjlighet att sammankoppla vattenverk som har en högre säkerhetsnivå möjliggör via redundans på kommunens fiber nätverk. Här ställs stora krav på IT-säkerhet.

Nyfiken på Provektor? Hör av dig så berättar vi mer!